Sentencia del TC: Subsidis per majors de 55 anys

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals i nul·les les disposicions addicionals sisena, setena i octava; disposició transitòria única i disposicions finals primera.1, 2, 3 i 4; segona; quarta; sisena i vuitena Reial decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la c...
Leer más