Repercussió i dret a la devolució. El Tribunal Suprem i el IEVMDH. STS 13 febrer 2018

Sens cap dubte, una de les grans batalles jurídiques dels últims anys en matèria contenciós-administrativa, lliurada en tots els Tribunals Superiors de Justícia de totes les Comunitats Autònomes, ha estat la que ha enfrontat a l’Administració tributària amb empreses i particulars a pro...
Leer más

Efecte cautelar de la sol·licitud de suspensió de deute tributari

Recentment, el Tribunal Suprem, en sentència de 27 de febrer de 2018, sembla donar per resolta una qüestió d’extraordinària importància per als contribuents i un cavall de batalla en la lluita habitual amb les Administracions tributàries, sobretot local, autonòmica, però també estatal...
Leer más

Més sobre l’efecte cautelar de la sol·licitud de suspensió de deutes tributaris

Si fa uns dies ens fèiem ressò de la sentència del Tribunal Suprem de 27 de febrer de 2018, on l’Alt Tribunal sembla donar per resolta la qüestió de si sol·licitada per l’obligat tributari la suspensió de l’execució d’un deute tributari que ha impugnat, en via judici...
Leer más

Sentencia del TC: Subsidis per majors de 55 anys

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals i nul·les les disposicions addicionals sisena, setena i octava; disposició transitòria única i disposicions finals primera.1, 2, 3 i 4; segona; quarta; sisena i vuitena Reial decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la c...
Leer más