Sentencia del TC: Subsidis per majors de 55 anys

El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals i nul·les les disposicions addicionals sisena, setena i octava; disposició transitòria única i disposicions finals primera.1, 2, 3 i 4; segona; quarta; sisena i vuitena Reial decret-Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu.

Així ho acaba de declarar en la Sentencia núm. 61/2018, de 7 de juny de 2018 (Recurs d’inconstitucionalitat 3688-2013), que va ser publicada el passat 7 de juliol de 2018. Així estima, encara que parcialment, el recurs d’inconstitucionalitat interposat pel grup parlamentari socialista (PSOE) contra el Reial decret-Llei 5/2013, aprovat pel Govern de Mariano Rajoy l’any 2013.

Des de març de 2013, la persona que volgués cobrar el subsidi per a majors de 55 anys havia de complir, entre altres requisits econòmics, amb la manca de rendes. Conformi l’establert en l’article 275 del TRLGSS, s’entenia compliment aquest requisit si la suma de les rendes de tots els integrants de la unitat familiar (inclòs el sol·licitant), dividida pel nombre de membres que la componen, no superava el 75 per cent del SMI, exclosa la part proporcional de dues pagues extraordinàries.

Otros Artículos

Leave A Reply